Thursday, June 1 2023

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ


ޙުސައިން ޝަމީމް
ޑިރެކްޓަރ


ގ. ބަޠަލާ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
3003273

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައި މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  1. އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފެޒްލީން
  2. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވަޙީދާ
  3. ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ތައުފީޤް