ޤަވާޢިދު

  • ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

  • ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

  • ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް