ޤަވާޢިދު

  • ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ އިޖުރާތުގެ ގަވާއިދު

  • 2 ޖުލައި 2017 ގައި މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު މިއަދުން ފެށިގެން ބާޠިލުވެފައި

    އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-PGB/196/2017/1 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/10/2017
  • ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (އުވާލެވިފައި)

  • ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު (އުވާލެވިފައި)

  • ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް