ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

1 - ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: April 22, 2012

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

1 - ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: November 20, 2019

2 - ޤާނޫނު ނަންބަރު: 33/2020 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: December 24, 2020

3 - ޤާނުނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި، މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: June 14, 2021

4 - ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-93 (ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާއި ޕެރޯލްގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: July 11, 2021

5 - ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-94 (ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: September 12, 2021

6 - ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-66 (ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދީންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: May 11, 2021

7 - ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-78 (ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ދިނުމާއި އެ ފަރާތްތަކުފެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: May 31, 2021

8 - ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021 /R-81 (ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: June 10, 2021

9 - ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-82 (ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: June 10, 2021

ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ

1 - ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-19 (ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: March 4, 2020