ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ


ތިރީގައިއެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އެކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުން އަދާކުރާނެ ދައުރު ފާހަގަކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

  1. ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ތައުފީޤް (ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ)
  2. ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަބާހާ (މެންބަރު)
  3. ޑިރެކްޓަރ، ހިއުމަން ރިސޯސް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިފާޙަތު ރިފްޢަތު (މެންބަރު)