ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/38 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 26/04/2016 ސުންގަޑި: 04/05/2016 00:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/35 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 18/04/2016 ސުންގަޑި: 25/04/2016 14:30
 • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/34 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 13/04/2016 ސުންގަޑި: 19/04/2016 00:00
 • ޑިރެކްޓަރ، ވިޓްނަސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/33 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/04/2016 ސުންގަޑި: 17/04/2016 14:30
 • ސޯޝަލް ވަރކަރ (ވިޓްނަސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޔުނިޓް)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/32 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/04/2016 ސުންގަޑި: 17/04/2016 14:30
 • އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/2016/31 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/04/2016 ސުންގަޑި: 17/04/2016 14:30
 • އައްޑޫ ސިޓީ ގޮފި/ ހިތަދޫ - ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/2016/23 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 05/04/2016 14:30
 • މެސެންޖަރ - ހދ. ގޮފި/ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/07 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 08/02/2016 ސުންގަޑި: 14/02/2016 00:00