ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/59 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 23/08/2017 ސުންގަޑި: 29/08/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/58 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 23/08/2017 ސުންގަޑި: 29/08/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/57 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 22/08/2017 ސުންގަޑި: 28/08/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/56 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 22/08/2017 ސުންގަޑި: 28/08/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 2)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/53 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 20/08/2017 ސުންގަޑި: 28/08/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/47 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 09/08/2017 ސުންގަޑި: 16/08/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ(ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/45 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/08/2017 ސުންގަޑި: 14/08/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ(ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/44 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/08/2017 ސުންގަޑި: 14/08/2017 14:00