ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ(ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/43 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/08/2017 ސުންގަޑި: 14/08/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ(ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/42 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/08/2017 ސުންގަޑި: 14/08/2017 14:00
 • ޑިރެކްޓަރ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/41 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 30/07/2017 ސުންގަޑި: 07/08/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/40 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11/07/2017 ސުންގަޑި: 20/07/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/39 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11/07/2017 ސުންގަޑި: 20/07/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/38 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11/07/2017 ސުންގަޑި: 20/07/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/37 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 09/07/2017 ސުންގަޑި: 18/07/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/36 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/03/2017 ސުންގަޑި: 13/07/2017 14:00