ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/35 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/07/2017 ސުންގަޑި: 12/07/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/34 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 20/06/2017 ސުންގަޑި: 09/07/2017 14:00
 • ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/33 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/08/2017 ސުންގަޑި: 18/06/2017 13:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/32 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/06/2017 ސުންގަޑި: 18/06/2017 13:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/31 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/06/2017 ސުންގަޑި: 18/06/2017 13:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/30 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/06/2017 ސުންގަޑި: 18/06/2017 13:00
 • ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/29 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/01/2017 ސުންގަޑި: 12/06/2017 13:00
 • ސީނިއަރ އެނަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/24 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/04/2019 ސުންގަޑި: 09/04/2017 14:00