ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/23 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/03/2017 ސުންގަޑި: 30/03/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/21 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 15/03/2017 ސުންގަޑި: 23/03/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 2)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/22 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/04/2018 ސުންގަޑި: 27/03/2017 14:00
 • IUL)196-C/1/2017/19) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައި

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/20 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/07/2017 ސުންގަޑި: 07/03/2017 00:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 2)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/19 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/03/2017 ސުންގަޑި: 07/03/2017 00:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/18 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/03/2017 ސުންގަޑި: 09/03/2017 14:00
 • ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/15 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/02/2017 ސުންގަޑި: 14/02/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/14 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/01/2017 ސުންގަޑި: 08/02/2017 14:00