ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/13 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/01/2017 ސުންގަޑި: 08/02/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/12 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/02/2017 ސުންގަޑި: 07/02/2017 14:00
 • ނަންބަރު IUL)196-C/1/2017/8) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައި

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/11 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 26/01/2017 ސުންގަޑި: 26/01/2017 00:00
 • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/10 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 24/01/2017 ސުންގަޑި: 09/02/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/8 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/10/2018 ސުންގަޑި: 30/01/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/9 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 19/01/2017 ސުންގަޑި: 26/01/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/4 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 09/01/2017 ސުންގަޑި: 17/01/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/3 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/01/2017 ސުންގަޑި: 10/01/2017 14:00