ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/1 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/01/2017 ސުންގަޑި: 10/01/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 2)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/107 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/12/2016 ސުންގަޑި: 09/01/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/106 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/12/2016 ސުންގަޑި: 09/01/2017 14:00
 • ސީނިއަރ އެނަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/102 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/12/2016 ސުންގަޑި: 18/12/2016 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/100 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/11/2016 ސުންގަޑި: 22/11/2016 14:00
 • ސީނިއަރ އެނަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/99 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/11/2016 ސުންގަޑި: 22/11/2016 14:00
 • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/97 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/11/2016 ސުންގަޑި: 10/11/2016 14:00
 • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/93 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 23/10/2016 ސުންގަޑި: 27/10/2016 14:00