ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • މެސެންޖަރ - ހދ. ގޮފި/ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/07 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 08/02/2016 ސުންގަޑި: 14/02/2016 00:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/04 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11/01/2016 ސުންގަޑި: 20/01/2016 14:30
 • އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/03 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11/01/2016 ސުންގަޑި: 20/01/2016 14:30
 • ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/01 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/01/2016 ސުންގަޑި: 17/02/2016 14:30