ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • ޔޫ.އައި ޑިޒައިނަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/93 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 23/10/2016 ސުންގަޑި: 27/10/2016 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/92 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 16/10/2016 ސުންގަޑި: 23/10/2016 14:00
 • ޔޫ.އައި ޑިޒައިނަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/91 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11/10/2016 ސުންގަޑި: 18/10/2016 14:00
 • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/91 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 11/10/2016 ސުންގަޑި: 18/10/2016 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/89 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/10/2016 ސުންގަޑި: 18/10/2016 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/88 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/10/2016 ސުންގަޑި: 18/10/2016 14:00
 • ޔޫ.އައި ޑިޒައިނަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/85 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 29/09/2016 ސުންގަޑި: 09/10/2016 14:00
 • ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/85 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 29/09/2016 ސުންގަޑި: 09/10/2016 14:00