ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • ޕަރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/73 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/08/2016 ސުންގަޑި: 31/08/2016 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/72 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/08/2016 ސުންގަޑި: 31/08/2016 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/2016/70 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 04/08/2016 ސުންގަޑި: 16/08/2016 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/2016/67 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 20/07/2016 ސުންގަޑި: 04/08/2016 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/64 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/07/2016 ސުންގަޑި: 19/07/2016 14:30
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/2016/58 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 20/06/2016 ސުންގަޑި: 26/06/2016 13:30
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/45 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 23/05/2016 ސުންގަޑި: 31/05/2016 14:30
 • އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/2016/40 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 12/05/2016 ސުންގަޑި: 24/05/2016 14:30