ޚަބަރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޅ. ގޮފި ހުޅުވައިފި

01/04/2017

ޅ. އަތޮޅުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް 2017 އޭޕްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވައިފިއެވެ. ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު މިގޮފި ހުޅުވައިދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޚާ...

އައްޑޫ ގޮފީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

28/03/2017

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރ...

ހދ. ގޮފީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

23/03/2017

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު...

ޗައިނާގެ ސަފީރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

05/03/2017

ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ވަން ފޫކަންގ އާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަ...

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ދެވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

05/03/2017

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަ...

ޖަޕާނުގެ ސަފީރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

28/02/2017

ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ކަޒޫމީ އެންޑޯ އާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެ...