ޚަބަރު

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަހަރީ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

18/09/2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ 9 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 20...

ކޮލޯކިއަމް އޮން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް އެންޑް ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ އެކްޓް ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

17/09/2017

ނެޝަނަލް ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް 2017 ގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކުރެއްވި 'ކޮލޯކިއަމް އޮން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް އެންޑް...

ޖުޑީޝަލް ސިމްޕޯޒިއަމް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ދަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

15/09/2017

ނެޝަނަލް ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް 2017 އާ ގުޅުވައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކުރައްވައި

މެލޭޝިޔާގެ އައިއައިޔޫއެމްއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

28/08/2017

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވ...

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް މުވައްޒަފުން ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

29/08/2017

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 20 މުވައްޒަފަކު ޗައިނާގެ ކުންމިންގ އަށް 2017 އޮގަސްޓު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފުރައިފިއެވެ. މިމުވައްޒަފުން ކުނ...

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ އެމްބެސެޑަރ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/07/2017

ސްރީލަންކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ އެމްބެސެޑަރ މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަސޯކާ ތޮރަޑެނިޔަ ޔޫއެސްޕީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޖިނާއީ...