ޚަބަރު

ހައްދުންމަތީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ހައްދުންމައްޗަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހައްދުންމަތީ ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހައްދުންމައްޗައް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

21/04/2016

ހައްދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، މިއަދު، 20 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތު...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހުގެ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް ނެރެފި

20/04/2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަސްދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް (...

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

19/04/2016

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ...

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

17/04/2016

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމާގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އެދި...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

10/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (ޕޮލިޓިކަލް) ޑޮކްޓަރ ޖޮސެފިން އޮޖިއަމްބޯއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ....