ޚަބަރު

ލ. ގޮފީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދިދަ ނަގައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލ. ގޮފީގައި އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދިދަ ނަގައިފިއެވެ. ދިދަ ނަންގަވާދެއްވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލ. ގޮފީގައި އޮތް ޚާއްޞަ...

ހައްދުންމަތީ ގަމު އަދި ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު، 2016 އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ހައްދުންމަތީ ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ، ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ ބައްދަލ...

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ، ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އަދި ގަމު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު، 2016 އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ހައްދުންމަތި އަތޮޅު ކައުންސިލާ، ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އަދި ގަމު ކައުންސިލ...

ހައްދުންމަތީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ހައްދުންމައްޗަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހައްދުންމަތީ ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހައްދުންމައްޗައް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

21/04/2016

ހައްދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، މިއަދު، 20 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތު...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހުގެ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް ނެރެފި

20/04/2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަސްދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް (...