ޚަބަރު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކޮށްފި

10/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު އަދި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަޒްނ...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެނބުރި ވަޑައިގެންފި

02/04/2016

ދެކުނުގެ ދެއަތޮޅަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ހި...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

01/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ދެކުނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި...

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އައްޑޫ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ގޮފިތަކާ ބައްދަލުކުރައް...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފީގައި ދިދަ ނަގައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދިދަ މިއަދު ނަގައިފިއެވެ. މިކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް...

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު، 2016 މާރިޗު 31 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ...