ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

19/04/2016

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ...

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

17/04/2016

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމާގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އެދި...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

10/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (ޕޮލިޓިކަލް) ޑޮކްޓަރ ޖޮސެފިން އޮޖިއަމްބޯއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ....

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކޮށްފި

10/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު އަދި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަޒްނ...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެނބުރި ވަޑައިގެންފި

02/04/2016

ދެކުނުގެ ދެއަތޮޅަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ހި...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

01/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ދެކުނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި...