ޚަބަރު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އައްޑޫ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ގޮފިތަކާ ބައްދަލުކުރައް...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފީގައި ދިދަ ނަގައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދިދަ މިއަދު ނަގައިފިއެވެ. މިކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް...

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު، 2016 މާރިޗު 31 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

އައްޑޫ ސިޓީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެކަމަނާ މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އައްޑު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ، 2016 މާރިޗު 30 ވަނަ ދުވަހު، އައްޑު އަތޮޅު މީދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދިވެހި...

ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

30/03/2016

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޒިޔާރަތް ކ...