ޚަބަރު

އައްޑޫ ސިޓީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

އައްޑޫ ސިޓީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެކަމަނާ މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އައްޑު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ، 2016 މާރިޗު 30 ވަނަ ދުވަހު، އައްޑު އަތޮޅު މީދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދިވެހި...

ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

30/03/2016

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޒިޔާރަތް ކ...

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/03/2016

ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ވަނީ މިއަދު، 2016 މާރިޗު 30 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ މިއަދު 2016 މާރިޗު ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

29/03/2016

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، މިއަދު، 2016 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަ...