ޚަބަރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

28/03/2016

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދިލެއްވުމ...

'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

22/03/2016

ތިންދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކ...

'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާވަޑައިގެންފި

21/03/2016

ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް (ޕްރޮސިކިއުޓަރސް...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 'ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2016-2019' ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

16/03/2016

ކުރިއަށްއޮތް 4 އަހަރުދުވަހަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 'ސްޓްރެޓީޖި...

ރ. އުނގޫފާރު، ބ. އޭދަފުށި އަދި ޅ. ނައިފަރުގެ މުއައްސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

07/02/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އުތުރުގެ ރައްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި ރ. އުނގޫފާރު، ބ. އޭދަފުށި އަދި ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފ...

ނ. އަތޮޅު މަނަދޫގައި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

06/02/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން މިހާރު ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ނ އަތޮޅު މަނަދޫއަށް ވަޑައިގެން މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރައ...