ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/03/2016

ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ވަނީ މިއަދު، 2016 މާރިޗު 30 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/03/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ މިއަދު 2016 މާރިޗު ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

29/03/2016

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، މިއަދު، 2016 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

28/03/2016

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދިލެއްވުމ...

'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

22/03/2016

ތިންދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކ...

'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާވަޑައިގެންފި

21/03/2016

ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް (ޕްރޮސިކިއުޓަރސް...