ޚަބަރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 'ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2016-2019' ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

16/03/2016

ކުރިއަށްއޮތް 4 އަހަރުދުވަހަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 'ސްޓްރެޓީޖި...

ރ. އުނގޫފާރު، ބ. އޭދަފުށި އަދި ޅ. ނައިފަރުގެ މުއައްސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

07/02/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އުތުރުގެ ރައްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި ރ. އުނގޫފާރު، ބ. އޭދަފުށި އަދި ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފ...

ނ. އަތޮޅު މަނަދޫގައި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

06/02/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން މިހާރު ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ނ އަތޮޅު މަނަދޫއަށް ވަޑައިގެން މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރައ...

އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާވަޑައިގެންފި

04/02/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިލަދުންމ...