ޚަބަރު

އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާވަޑައިގެންފި

04/02/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިލަދުންމ...