ޚަބަރު

ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

03/05/2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޗައިނާގެ ސުޕްރީމް ޕީޕަލްސް ޕްރޮކިއުރޮޓަރޭޓް އޮފީހާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި ސޮއިކޮށް...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

01/05/2017

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރގެ މި ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޅ. ގޮފި ހުޅުވައިފި

01/04/2017

ޅ. އަތޮޅުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް 2017 އޭޕްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވައިފިއެވެ. ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު މިގޮފި ހުޅުވައިދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޚާ...

އައްޑޫ ގޮފީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

28/03/2017

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރ...

ހދ. ގޮފީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

23/03/2017

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު...

ޗައިނާގެ ސަފީރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

05/03/2017

ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ވަން ފޫކަންގ އާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަ...