ޚަބަރު

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ދެވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

05/03/2017

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަ...

ޖަޕާނުގެ ސަފީރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

28/02/2017

ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ކަޒޫމީ އެންޑޯ އާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެ...

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

01/03/2017

ޤާނޫނު ނަންބަރު:  12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގް...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ސުޕްރީމް ޕީޕަލްސް ޕްރޮކިއުރެޓޮރެޓް އޮފް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

16/12/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ސުޕްރީމް ޕީޕަލްސް ޕްރޮކިއުރެޓޮރެޓް އޮފް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ ގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ، ސެކަންޑް ގްރޭޑް ގްރޭ...

ދަ ސެކަންޑް ޗައިނާ-ސައުތު އޭޝިއާ ލީގަލް ފޯރަމްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަޤްރީރުކުރައްވައިފި

15/12/2016

ޗައިނާގެ ކުންމިންގ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދަ ސެކަންޑް ޗައިނާ-ސައުތު އޭޝިއާ ލީގަލް ފޯރަމްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ތަޤުރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

14/12/2016

ދަ ސެކަންޑް ޗައިނާ-ސައުތު އޭޝިއާ ލީގަލް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް 2016 ޑިސެންބަރު 12 ވަނަ ...