ޚަބަރު

ޕްރޮސިކިއުޝަން އާކައިވްސްގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

24/11/2016

ޕްރޮސިކިއުޝަން އާކައިވެސްގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިއަދު ހަވީރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެކަމަށް އޮތް ޚާއްޞ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

23/10/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މިއަދު، 2016 އޮކްޓޫބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ...

އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

11/10/2016

އިންޓަރ ޕާލިމަންޓަރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވ...

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 21 ވަނަ އެނުއަލް ކޮންފަރަންސްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

18/09/2016

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 21 ވަނަ އެނުއަލް ކޮންފަރަންސް އަދި ޖެނެރަލް މީޓިންގ ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ...

ކޮމަންވެލްތުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

06/09/2016

ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ، ޑޮކްޓަރ ވިލީ މުޓުންގާއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 8 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

05/09/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 8 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން 8 ވަނަ އަހަރީދުވަސްކަމުގައިވާ 2016 ސެޕްޓެންބަރު 4 ވަނަ ދުވަ...