ޚަބަރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ސުޕްރީމް ޕީޕަލްސް ޕްރޮކިއުރެޓޮރެޓް އޮފް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

16/12/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ސުޕްރީމް ޕީޕަލްސް ޕްރޮކިއުރެޓޮރެޓް އޮފް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ ގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ، ސެކަންޑް ގްރޭޑް ގްރޭ...

ދަ ސެކަންޑް ޗައިނާ-ސައުތު އޭޝިއާ ލީގަލް ފޯރަމްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަޤްރީރުކުރައްވައިފި

15/12/2016

ޗައިނާގެ ކުންމިންގ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދަ ސެކަންޑް ޗައިނާ-ސައުތު އޭޝިއާ ލީގަލް ފޯރަމްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ތަޤުރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

14/12/2016

ދަ ސެކަންޑް ޗައިނާ-ސައުތު އޭޝިއާ ލީގަލް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް 2016 ޑިސެންބަރު 12 ވަނަ ...

ޕްރޮސިކިއުޝަން އާކައިވްސްގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

24/11/2016

ޕްރޮސިކިއުޝަން އާކައިވެސްގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިއަދު ހަވީރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެކަމަށް އޮތް ޚާއްޞ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

23/10/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މިއަދު، 2016 އޮކްޓޫބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ...

އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

11/10/2016

އިންޓަރ ޕާލިމަންޓަރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވ...