ޚަބަރު

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 21 ވަނަ އެނުއަލް ކޮންފަރަންސްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

18/09/2016

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 21 ވަނަ އެނުއަލް ކޮންފަރަންސް އަދި ޖެނެރަލް މީޓިންގ ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ...

ކޮމަންވެލްތުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

06/09/2016

ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ، ޑޮކްޓަރ ވިލީ މުޓުންގާއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 8 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

05/09/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 8 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން 8 ވަނަ އަހަރީދުވަސްކަމުގައިވާ 2016 ސެޕްޓެންބަރު 4 ވަނަ ދުވަ...

ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

22/08/2016

އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމުްކޮށްފައިހުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮފިތަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިލްސިލާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއި...

ގއ އަދި ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރުންނަށް ސެޝަނެއް ނަގައިދީފި

23/08/2016

ގއ އަދި ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވިޓްނަސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު...

ގއ ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/08/2016

ގއ އަދި ގދ އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ގއ ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ވިލިނ...