ޚަބަރު

ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

22/08/2016

އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމުްކޮށްފައިހުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮފިތަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިލްސިލާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއި...

ގއ އަދި ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރުންނަށް ސެޝަނެއް ނަގައިދީފި

23/08/2016

ގއ އަދި ގދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވިޓްނަސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު...

ގއ ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/08/2016

ގއ އަދި ގދ އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ގއ ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ވިލިނ...

ގއ އަދި ގދ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕީޖީ ފުރާވަޑައިގެންފި

20/08/2016

ގއ އަދި ގދ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، މިއަދު، 20 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ރިޕޯޓު ނެރެފި

16/08/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއި...

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

02/08/2016

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ހައްދަވާ އެސެސްމަންޓްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ބައްދަލު...