ޚަބަރު

ފެމްބޯސާގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

02/08/2016

މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ، ފޯރަމް އޮފް އިލެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ބޮޑީސް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ (ފެމްބޯސާ) ގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ހުޅުވުމުގެ ...

ސްރީލަންކާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/07/2016

ސްރީލަންކާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ. ޖަޔަންތާ ޗަންދްރަސިރީ ޖަޔާސޫރިޔާ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފ...

ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/07/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ކޮޅުނބަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދެދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި 2016 ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ މި...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮޅުނބަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

20/07/2016

ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ރޭ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިނ...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިޓަލީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

03/07/2016

އިޓަލީގެ ސިރަކޫސް ގައި މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 4 އިން 15 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ލޯ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އިން ޕީނަލް މެޓަރސް' ގައި ބަ...

2016 ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ސްޓެލްކޯ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާގެ ޑީ-ބްރީފިންގ ސެޝަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

16/06/2016

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 ފެބުރުވަރީ 14 އިން 20 ގެ ނިޔަލަށް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދެވި ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާގެ ޑީ-ބްރީފިންގ ސެޝަ...