ޚަބަރު

ގއ އަދި ގދ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕީޖީ ފުރާވަޑައިގެންފި

20/08/2016

ގއ އަދި ގދ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، މިއަދު، 20 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ރިޕޯޓު ނެރެފި

16/08/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއި...

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

02/08/2016

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ހައްދަވާ އެސެސްމަންޓްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ބައްދަލު...

ފެމްބޯސާގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

02/08/2016

މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ، ފޯރަމް އޮފް އިލެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ބޮޑީސް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ (ފެމްބޯސާ) ގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ހުޅުވުމުގެ ...

ސްރީލަންކާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/07/2016

ސްރީލަންކާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ. ޖަޔަންތާ ޗަންދްރަސިރީ ޖަޔާސޫރިޔާ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފ...

ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/07/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ކޮޅުނބަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދެދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި 2016 ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ މި...