ޚަބަރު

އާރޯ ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

04/06/2016

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ކަންކަން ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އާރޯ ޙަރަކާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެންޓްކަމުގައިވާ އާރޯ ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިންސާނީ ވަގުފާރިއާބެހޭ ސެޝަނެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިފި

03/06/2016

ޕޯޗުގަލްގެ ލިސްބަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 15 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސް (އައިއޭޕީ) ގެ ޔޫރަޕިއަން ރީޖަނަލް ކޮންފަރަންސްގެ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި 'ހ...

ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަކި ފަރާތެއް ނެތްގޮތުގައި 2009 އިން 2011 އާއި ހަމައަށްހުރި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

02/06/2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި އެކިމައްސަލަތަކާގުޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވެވޭ ވަކި ފަރާ...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕޯޗުގަލަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

30/05/2016

ޕޯޗުގަލްގެ ލިސްބަންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 2 ވަނަ ގްލޯބަލް ފޯރަމް ގައާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 15 ވަނަ ރީޖަނަލް ކ...

އިލެކްޝަނާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ފަންނީ އެހީ ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަން އުޅުއްވާ އ.ދ. ގެ ޓީމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

24/05/2016

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ފަންނީ އެހީ ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރާއް...

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ 'މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް' ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

24/05/2016

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްދެވޭނެގޮތް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވ...