ޚަބަރު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮޅުނބަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

20/07/2016

ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ރޭ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިނ...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިޓަލީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

03/07/2016

އިޓަލީގެ ސިރަކޫސް ގައި މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 4 އިން 15 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ލޯ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އިން ޕީނަލް މެޓަރސް' ގައި ބަ...

2016 ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ސްޓެލްކޯ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާގެ ޑީ-ބްރީފިންގ ސެޝަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

16/06/2016

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 ފެބުރުވަރީ 14 އިން 20 ގެ ނިޔަލަށް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދެވި ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާގެ ޑީ-ބްރީފިންގ ސެޝަ...

އާރޯ ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

04/06/2016

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ކަންކަން ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އާރޯ ޙަރަކާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެންޓްކަމުގައިވާ އާރޯ ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިންސާނީ ވަގުފާރިއާބެހޭ ސެޝަނެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިފި

03/06/2016

ޕޯޗުގަލްގެ ލިސްބަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 15 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސް (އައިއޭޕީ) ގެ ޔޫރަޕިއަން ރީޖަނަލް ކޮންފަރަންސްގެ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި 'ހ...

ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަކި ފަރާތެއް ނެތްގޮތުގައި 2009 އިން 2011 އާއި ހަމައަށްހުރި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

02/06/2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި އެކިމައްސަލަތަކާގުޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވެވޭ ވަކި ފަރާ...