ޚަބަރު

'އާރޯ' އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

15/05/2016

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަކާތް 'އާރޯ' އިފްތިތ...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ - 2016 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

12/05/2016

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ – 2016 ގައި މިއަދު 11:00 ގަ...

ސައުތު ކޮރެއާގެ ސަފީރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

11/05/2016

ސައުތު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ޗަންގް ވޮންސަމް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމްގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

10/05/2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

04/05/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް 2016 މޭ 4 އިން 7 އަށް ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިމުއްދ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މީރާއާދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

24/04/2016

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2015 (ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ އެހީތެރި...