ޚަބަރު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕޯޗުގަލަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

30/05/2016

ޕޯޗުގަލްގެ ލިސްބަންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 2 ވަނަ ގްލޯބަލް ފޯރަމް ގައާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ 15 ވަނަ ރީޖަނަލް ކ...

އިލެކްޝަނާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ފަންނީ އެހީ ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަން އުޅުއްވާ އ.ދ. ގެ ޓީމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

24/05/2016

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ފަންނީ އެހީ ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރާއް...

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ 'މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް' ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

24/05/2016

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްދެވޭނެގޮތް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވ...

'އާރޯ' އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

15/05/2016

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަކާތް 'އާރޯ' އިފްތިތ...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ - 2016 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

12/05/2016

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ – 2016 ގައި މިއަދު 11:00 ގަ...

ސައުތު ކޮރެއާގެ ސަފީރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

11/05/2016

ސައުތު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ޗަންގް ވޮންސަމް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމްގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތ...