ޚަބަރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެނބުރިވަޑައިގެންފި

23/04/2016

ހައްދުންމައްޗަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް 2016 އެޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެނބުރި މާލ...

ފުލުހުންގެ 83 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ލ. ގަމުގައި އޮތް ޙަފްލާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

22/04/2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 83 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ލ. ގަމުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލ. ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އޮފިސަރުންނަށް ހެލްމެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

21/04/2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ 'ރައްކާ' ރޯޑްޝޯ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ...

ލ. ގޮފީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދިދަ ނަގައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލ. ގޮފީގައި އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދިދަ ނަގައިފިއެވެ. ދިދަ ނަންގަވާދެއްވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލ. ގޮފީގައި އޮތް ޚާއްޞަ...

ހައްދުންމަތީ ގަމު އަދި ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު، 2016 އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ހައްދުންމަތީ ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ، ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ ބައްދަލ...

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ، ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އަދި ގަމު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21/04/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު، 2016 އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ހައްދުންމަތި އަތޮޅު ކައުންސިލާ، ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އަދި ގަމު ކައުންސިލ...