ޚަބަރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

10/05/2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

04/05/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް 2016 މޭ 4 އިން 7 އަށް ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިމުއްދ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މީރާއާދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

24/04/2016

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2015 (ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ އެހީތެރި...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެނބުރިވަޑައިގެންފި

23/04/2016

ހައްދުންމައްޗަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް 2016 އެޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެނބުރި މާލ...

ފުލުހުންގެ 83 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ލ. ގަމުގައި އޮތް ޙަފްލާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

22/04/2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 83 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ލ. ގަމުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލ. ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އޮފިސަރުންނަށް ހެލްމެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

21/04/2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ 'ރައްކާ' ރޯޑްޝޯ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ...