Saturday, December 3 2022

މި އޮފީހަށް "އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޑިޒިޝަން މޭކީންގ އިން ދަ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް އޮފް މޯލްޑިވްސް" މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައި މެނޭޖްކުރުމާއި މި ޑޭޓާބޭސް ޑިވެލޮޕް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން