Saturday, December 3 2022

މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން އާ އެއްގޮތަށް އެޗް.ސީ.އައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދީ އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް