Sunday, December 4 2022

ދައުލަތާއި، ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތައް އަދި ޢާންމު ވަކީލުންނާއި، ޢާންމުންގެ ބޭނުމަށް، 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު