Saturday, December 3 2022

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންބަރު: 2018/3 ޤަރާރު (ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރުމާގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު) އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤްކުރެއްވި މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާގުޅޭ