އާންމު އިޢުލާން

 • މިިއޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިންގަމުންގެންދާ އިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައްމ ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/55 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/08/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 24/08/2017 11:30 ސުންގަޑި: 30/08/2017 11:30
 • މިއޮފީހަށް ބްލޭޑް ސާވަރ، ބެކަޕް ސޮފްޓުވެއަރ އަދި ސްޓޯރޭޖް އަޕުގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްޑިސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/46 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/08/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 13/08/2017 11:30 ސުންގަޑި: 22/08/2017 11:30
 • މި އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިއޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިންގަމުންގެންދާ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/28 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 17/05/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 24/05/2017 11:30 ސުންގަޑި: 31/05/2017 11:30
 • އޮފީހުގެ ނ.ގޮފި ހިންގަމުންދާ އިމާރާތާއި އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/27 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/05/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 10/05/2017 10:30 ސުންގަޑި: 17/05/2017 10:30
 • މި އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިއޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިންގަމުންގެންދާ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/26 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 30/04/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 07/05/2017 10:00 ސުންގަޑި: 14/05/2017 10:00
 • ޅ.ގޮފި ހިންގަމުންދާ އިމާރާތާއި އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/25 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/04/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 12/04/2017 10:30 ސުންގަޑި: 18/04/2017 10:30
 • މިއޮފީހުގައި މީޓިން ރޫމެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/18 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/02/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 07/03/2017 11:00 ސުންގަޑި: 14/03/2017 11:00
 • މި އޮފީހުގެ ގއ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/7 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/01/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 17/01/2017 10:00 ސުންގަޑި: 23/01/2017 10:00