އާންމު އިޢުލާން

 • 2 ޖުލައި 2017 ގައި މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު މިއަދުން ފެށިގެން ބާޠިލުވެފައި

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-PGB/196/2017/1 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/10/2017
 • ހެވީޑިއުޓީ 02 ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/71 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 18/09/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 25/09/2017 10:00 ސުންގަޑި: 01/10/2017 10:00
 • 50 ދިދަ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/70 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 18/09/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 24/09/2017 11:00 ސުންގަޑި: 28/09/2017 11:00
 • މިއޮފީހަށް ބްލޭޑް ސާވަރ، ބެކަޕް ސޮފްޓުވެއަރ އަދި ސްޓޯރޭޖް އަޕުގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްޑިސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/62 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 12/09/2017 10:00 ސުންގަޑި: 18/09/2017 10:00
 • މިއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/61 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 12/09/2017 12:00 ސުންގަޑި: 18/09/2017 12:00
 • މިއޮފީހަށް 50 ދިދަ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/60 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 12/09/2017 11:00 ސުންގަޑި: 18/09/2017 11:00
 • މިިއޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިންގަމުންގެންދާ އިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައްމ ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/55 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/08/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 24/08/2017 11:30 ސުންގަޑި: 30/08/2017 11:30
 • މިއޮފީހަށް ބްލޭޑް ސާވަރ، ބެކަޕް ސޮފްޓުވެއަރ އަދި ސްޓޯރޭޖް އަޕުގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްޑިސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/46 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/08/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 13/08/2017 11:30 ސުންގަޑި: 22/08/2017 11:30