އާންމު އިޢުލާން

 • މި އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިއޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިންގަމުންގެންދާ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/28 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 17/05/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 24/05/2017 11:30 ސުންގަޑި: 31/05/2017 11:30
 • އޮފީހުގެ ނ.ގޮފި ހިންގަމުންދާ އިމާރާތާއި އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/27 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/05/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 10/05/2017 10:30 ސުންގަޑި: 17/05/2017 10:30
 • މި އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިއޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިންގަމުންގެންދާ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/26 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 30/04/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 07/05/2017 10:00 ސުންގަޑި: 14/05/2017 10:00
 • ޅ.ގޮފި ހިންގަމުންދާ އިމާރާތާއި އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/25 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/04/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 12/04/2017 10:30 ސުންގަޑި: 18/04/2017 10:30
 • މިއޮފީހުގައި މީޓިން ރޫމެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/18 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/02/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 07/03/2017 11:00 ސުންގަޑި: 14/03/2017 11:00
 • މި އޮފީހުގެ ގއ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/7 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/01/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 17/01/2017 10:00 ސުންގަޑި: 23/01/2017 10:00
 • މި އޮފީހުގެ ބ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/2 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/01/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 09/01/2017 10:00 ސުންގަޑި: 17/01/2017 10:00
 • ގއ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/104 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 19/12/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 28/12/2016 10:00 ސުންގަޑި: 04/01/2017 10:00