އާންމު އިޢުލާން

މިވަޤުތު ސުންގަޑި ހަމަނުވާ އިޢުލާނެތް ނެތް!
 • ހއ.އަތޮޅު ގޮފި ޤާއިމްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/96 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 27/10/2016 ސުންގަޑި: 02/11/2016 11:00
 • ޓޭޕް ޑްރައިވްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/95 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 27/10/2016 ސުންގަޑި: 06/11/2016 10:30
 • ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/94 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 27/10/2016 ސުންގަޑި: 02/11/2016 11:00
 • މިއޮފީހުގެ ގދ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/90 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/10/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 17/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 24/10/2016 10:30
 • ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/87 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/10/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 11/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 17/10/2016 10:30
 • މިއޮފީހުގެ ބ.ގޮފި ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ބ.އޭދަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/86 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/10/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 10/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 17/10/2016 10:30
 • މިއޮފީހުގެ ގދ. ގޮފި (ގދ.ތިނަދޫ) ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/84 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:30
 • މިއޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/83 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:30