އާންމު އިޢުލާން

 • ބ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/103 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 19/12/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 28/12/2016 10:00 ސުންގަޑި: 04/01/2017 10:00
 • އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި (ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫ-ފޭދޫ، ފޭދޫ، ގަން) ރަސްމީ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/101 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 20/11/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 29/11/2016 11:00 ސުންގަޑި: 29/11/2016 11:00
 • ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/98 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/11/2016 ސުންގަޑި: 15/11/2016 11:00
 • ހއ.އަތޮޅު ގޮފި ޤާއިމްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/96 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 27/10/2016 ސުންގަޑި: 02/11/2016 11:00
 • ޓޭޕް ޑްރައިވްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/95 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 27/10/2016 ސުންގަޑި: 06/11/2016 10:30
 • ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/94 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 27/10/2016 ސުންގަޑި: 02/11/2016 11:00
 • މިއޮފީހުގެ ގދ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/90 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/10/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 17/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 24/10/2016 10:30
 • ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/87 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/10/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 11/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 17/10/2016 10:30