އާންމު އިޢުލާން

މިވަޤުތު ސުންގަޑި ހަމަނުވާ އިޢުލާނެތް ނެތް!
 • ޓޭޕް ޑްރައިވް އާއި ކޭ.ވީ.އެމް ސްވިޗް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/71 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 16/08/2016 ސުންގަޑި: 22/08/2016 00:00
 • ޓޭޕް ޑްރައިވް އާއި ކޭ.ވީ.އެމް ސްވިޗް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/68 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/08/2016 ސުންގަޑި: 08/08/2016 11:00
 • މީޓީންގ ރޫމެއްގައި ކާޕެޓްއެޅުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/63 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/07/2016 ސުންގަޑި: 13/07/2016 11:30
 • ނ.އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އޮފީހުން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަތަކެތި ބަހާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/62 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 30/07/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/07/2016 11:00 ސުންގަޑި: 10/07/2016 11:00
 • ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/60 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/06/2016 ސުންގަޑި: 05/07/2016 11:30
 • ހެވީޑިއުޓީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/61 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/06/2016 ސުންގަޑި: 05/07/2016 11:00
 • ޟިއްދު ފައިލް އަދި ޟިއްދު ފައިލް ވާކޮޅު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/57 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 14/06/2016 ސުންގަޑި: 21/06/2016 11:30
 • 1 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކާއި އޮފީސް ޖާގައެއް ޏ. ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށްހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/56 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 14/06/2016 ސުންގަޑި: 22/06/2016 10:00