އާންމު އިޢުލާން

 • ހެވީ ޑިއުޓީ ސްކޭނަރެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/77 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 22/09/2016 11:00 ސުންގަޑި: 29/09/2016 11:00
 • ސޮފްޓްވެއަރތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/75 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 23/08/2016 ސުންގަޑި: 01/09/2016 11:00
 • ބްލޭޑް ސާވަރ، ބްލޭޑްސާވަރ ޗެސިސް، ސޭން ސްޓޯރޭޖް އަދި ސާވރ ރެކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/74 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 22/08/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 30/08/2016 11:00 ސުންގަޑި: 06/09/2016 11:00
 • ޓޭޕް ޑްރައިވް އާއި ކޭ.ވީ.އެމް ސްވިޗް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/71 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 16/08/2016 ސުންގަޑި: 22/08/2016 00:00
 • ޓޭޕް ޑްރައިވް އާއި ކޭ.ވީ.އެމް ސްވިޗް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/68 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/08/2016 ސުންގަޑި: 08/08/2016 11:00
 • މީޓީންގ ރޫމެއްގައި ކާޕެޓްއެޅުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/63 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 05/07/2016 ސުންގަޑި: 13/07/2016 11:30
 • ނ.އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އޮފީހުން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަތަކެތި ބަހާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/62 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 30/07/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/07/2016 11:00 ސުންގަޑި: 10/07/2016 11:00
 • ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/60 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/06/2016 ސުންގަޑި: 05/07/2016 11:30