އާންމު އިޢުލާން

 • ހެވީޑިއުޓީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/61 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/06/2016 ސުންގަޑި: 05/07/2016 11:00
 • ޟިއްދު ފައިލް އަދި ޟިއްދު ފައިލް ވާކޮޅު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/57 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 14/06/2016 ސުންގަޑި: 21/06/2016 11:30
 • 1 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކާއި އޮފީސް ޖާގައެއް ޏ. ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށްހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/56 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 14/06/2016 ސުންގަޑި: 22/06/2016 10:00
 • ފަރުނީޗަރ މިއޮފީހަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/55 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 09/06/2016 ސުންގަޑި: 15/06/2016 13:00
 • ފަރުނީޗަރ މިއޮފީހަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/54 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/06/2016 ސުންގަޑި: 09/06/2016 11:30
 • ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގޮފި ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/53 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/06/2016 ސުންގަޑި: 09/06/2016 11:00
 • ކިއު ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/52 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/06/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 09/06/2016 11:00 ސުންގަޑި: 09/06/2016 11:00
 • 1 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކާއި އޮފީސް ޖާގައެއް ޏ. ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށްހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/51 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 29/05/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 02/06/2016 10:00 ސުންގަޑި: 02/06/2016 10:00