އާންމު އިޢުލާން

މިވަޤުތު ސުންގަޑި ހަމަނުވާ އިޢުލާނެތް ނެތް!
 • ފަރުނީޗަރ މިއޮފީހަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/55 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 09/06/2016 ސުންގަޑި: 15/06/2016 13:00
 • ފަރުނީޗަރ މިއޮފީހަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/54 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/06/2016 ސުންގަޑި: 09/06/2016 11:30
 • ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގޮފި ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/53 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/06/2016 ސުންގަޑި: 09/06/2016 11:00
 • ކިއު ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/52 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01/06/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 09/06/2016 11:00 ސުންގަޑި: 09/06/2016 11:00
 • 1 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކާއި އޮފީސް ޖާގައެއް ޏ. ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށްހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/51 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 29/05/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 02/06/2016 10:00 ސުންގަޑި: 02/06/2016 10:00
 • ވޯކްސްޓޭޝަން ސަޕްލައިކޮށްދީ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/50 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 26/05/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 01/06/2016 11:00 ސުންގަޑި: 01/06/2016 11:00
 • ފަރުނީޗަރ މިއޮފީހަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/44 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 22/05/2016 ސުންގަޑި: 26/05/2016 11:00
 • މިއޮފީހަށް ކިއު ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/43 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 17/05/2016 ސުންގަޑި: 23/05/2016 12:00