އާންމު އިޢުލާން

މިވަޤުތު ސުންގަޑި ހަމަނުވާ އިޢުލާނެތް ނެތް!
 • Software Based PABXފއާއި SIP Phone ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/42 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 17/05/2016 ސުންގަޑި: 23/05/2016 11:30
 • ލެޕްޓޮޕް އަދި ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/41 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 17/05/2016 ސުންގަޑި: 23/05/2016 11:00
 • އެންވަޔަރމަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/37 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 25/04/2016 ސުންގަޑި: 28/04/2016 00:00
 • ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގޮފި ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/36 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 19/04/2016 ސުންގަޑި: 26/04/2016 14:00
 • Software Based PABX އާއި SIP Phone ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/30 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/04/2016 ސުންގަޑި: 19/04/2016 11:00
 • އެންވަޔަރމަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/29 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/04/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 12/04/2016 10:00 ސުންގަޑި: 19/04/2016 10:00
 • ބްލައިންޑްސް ހަރުކުރުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/25 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 10/04/2016 12:00
 • ފަރުނީޗަރ ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/24 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 10/04/2016 11:00