އާންމު އިޢުލާން

 • އެންވަޔަރމަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/29 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/04/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 12/04/2016 10:00 ސުންގަޑި: 19/04/2016 10:00
 • ބްލައިންޑްސް ހަރުކުރުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/25 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 10/04/2016 12:00
 • ފަރުނީޗަރ ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/24 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 10/04/2016 11:00
 • އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓް ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/28 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 12/04/2016 13:00
 • ޑެކްސްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/27 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 06/04/2016 14:00
 • ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/26 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 31/03/2016 ސުންގަޑި: 06/04/2016 12:00
 • ނެޓްވޯރކް ފަޔަރވޯލް، ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް، ވޯލްމައުންޓް ރެކެއް ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/22 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/03/2016 ސުންގަޑި: 05/04/2016 13:00
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކާއި ގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/18 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/03/2016 ސުންގަޑި: 09/03/2016 00:00