ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު

މިވަޤުތު ހުސް ވަޒީފާއެއް ނެތް!
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-PGB/196/2017/1 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 04/10/2017 ސުންގަޑި: 15/10/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ވަގުތީ)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/69 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 12/09/2017 ސުންގަޑި: 18/09/2017 14:00
 • އެސިސްޓަންޓް ކޭސް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/68 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 12/09/2017 ސުންގަޑި: 20/09/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/67 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/09/2017 ސުންގަޑި: 17/09/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/66 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/09/2017 ސުންގަޑި: 17/09/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/65 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/09/2017 ސުންގަޑި: 17/09/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/64 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/09/2017 ސުންގަޑި: 17/09/2017 14:00
 • ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1)

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/63 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 07/09/2017 ސުންގަޑި: 17/09/2017 14:00