އާންމު އިޢުލާން

 • މިއޮފީހުގެ ބ.ގޮފި ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ބ.އޭދަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/86 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03/10/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 10/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 17/10/2016 10:30
 • މިއޮފީހުގެ ގދ. ގޮފި (ގދ.ތިނަދޫ) ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/84 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:30
 • މިއޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/83 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:30
 • މިއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/82 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:00 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:00
 • މިއޮފީހުގެ ބ.ގޮފި ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ބ.އޭދަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/81 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:30
 • ފައިލިން ކެބިނެޓް އަދި ފައިލިން ރެކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/80 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 21/09/2016 11:30 ސުންގަޑި: 28/09/2016 11:30
 • ސޮފްޓްވެއަރތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/79 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 ސުންގަޑި: 21/09/2016 11:00
 • ބްލޭޑް ސާވަރ، ބްލޭޑްސާވަރ ޗެސިސް، ސޭން ސްޓޯރޭޖް އަދި ސާވރ ރެކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/78 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 22/09/2016 11:30 ސުންގަޑި: 29/09/2016 11:30