އާންމު އިޢުލާން

މިވަޤުތު ސުންގަޑި ހަމަނުވާ އިޢުލާނެތް ނެތް!
 • މިއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/82 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:00 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:00
 • މިއޮފީހުގެ ބ.ގޮފި ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ބ.އޭދަފުށިން ކުއްޔަށް ހިފަން

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/81 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 03/10/2016 10:30 ސުންގަޑި: 03/10/2016 10:30
 • ފައިލިން ކެބިނެޓް އަދި ފައިލިން ރެކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/80 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 21/09/2016 11:30 ސުންގަޑި: 28/09/2016 11:30
 • ސޮފްޓްވެއަރތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/79 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 ސުންގަޑި: 21/09/2016 11:00
 • ބްލޭޑް ސާވަރ، ބްލޭޑްސާވަރ ޗެސިސް، ސޭން ސްޓޯރޭޖް އަދި ސާވރ ރެކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/78 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 22/09/2016 11:30 ސުންގަޑި: 29/09/2016 11:30
 • ހެވީ ޑިއުޓީ ސްކޭނަރެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/77 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06/09/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 22/09/2016 11:00 ސުންގަޑި: 29/09/2016 11:00
 • ސޮފްޓްވެއަރތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/75 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 23/08/2016 ސުންގަޑި: 01/09/2016 11:00
 • ބްލޭޑް ސާވަރ، ބްލޭޑްސާވަރ ޗެސިސް، ސޭން ސްޓޯރޭޖް އަދި ސާވރ ރެކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/74 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 22/08/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 30/08/2016 11:00 ސުންގަޑި: 06/09/2016 11:00