| |
ENG PHONE: 300 0655

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ނިއުސްލެޓަރއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ނިއުސްލެޓަރ ވިދާޅުވުމަށް މިއޮފީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ޕޯޓަލްއަށް ލޮގްއިން ކުރައްވާ.
 • pg office logo

  އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް

  މި ވެބްސައިޓަކީ، ޢާންމުންނާއި، ދިފާއީ ވަކީލުންނާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީތަކާއި، ފޯމުތަކާއި، އެހެނިހެން ލިޔުންތައް، ފަސޭހަކަމާއި، ރައްކައުތެރިކަމާއި، އަވަސްކަމާއެކު ބަލައިގަތުމަށާއި، އެ ލިޔުންތަކުގެ ޖަވާބު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުކުރި ވެބްސައިޓެކެވެ.

 • aamahi logo

  އާމަހި

  އާމަހި ވެބްސައިޓަކީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ، މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ޢާންމުންނަށް ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުކުރި ވެބްސައިޓެކެވެ.

 • lethun logo

  ލެތުން

  ލެތުންއަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ބަލައި، ދިރާސާކޮށް، ޙަވާލާދީ، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި، މެމޯތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތައް، އެއްތަނަކުން ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ޑާޓާބޭސްއެކެވެ.

އޮފީހުގެ ތަޢާރުފް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުނީ 2008 އޮގަސްޓު 07 ވަނަ ދުވަހު ތަޞްދީޤްކުރި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 220 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނާންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް