| |
ENG PHONE: 300 0655

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ތިރީގައި އެވަނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުން އެމަޤާމު އަދާކުރެއްވި މުއްދަތެވެ.

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 - 25 ނޮވެންބަރު 2013

އަލްއުސްތާޛް މުޙުތާޒް މުޙުސިން

23 ޖުލައި 2014 - 11 ނޮވެންބަރު 2015

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް

24 ނޮވެންބަރު 2015 - 28 ނޮވެންބަރު 2019