| |
ENG PHONE: 300 0655

އިސްވެރިން

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމެވެ.

އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ސަމީރު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނާޝިދު

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމް

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފެޒްލީން

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އާމިނަތު ވަހީދާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް