| |
ENG PHONE: 300 0655

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން އަދި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުވުން

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2023

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2023

އިޢުލާން
1
ވަޒީފާ
2