| |
ENG PHONE: 300 0655

ވެބް އެޕްލިކޭޝަން ފަޔަރވޯލެއް ސަޕްލައިކޮށްދީ އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2023

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2023

އިޢުލާން
1
ވަޒީފާ
2